نویسنده شماره ۱۰

مونتاژ صداى غیرواقعى روى تصویر، مخاطب را از موضوع دور مى‌کند.
مثلاً فرض کنید فردى سنگى را به شیشه مى‌کوبد، به‌طورى که شیشه به کلى خرد مى‌شود، حال اگر صدائى که شنیده مى‌شود، صداى سنگى باشد که به پنجره آهنى مى‌خورد، مخاطب در درک پیام با دوگانگى مواجه مى‌شود.
براى اینکه او توقع دارد صداى اصابت سنگ به شیشه و صداى خردشدن و ریزش آن را بشنود، حال اگر هر صدائى غیر از این حالت را بشنود، برنامه براى او کم‌جاذبه مى‌شود .
حالت تصنعى پیدا مى‌کند. از این‌رو در برنامه‌هاى خبرى که حساسیت ویژه‌اى دارند ضرورت دارد، خبرنگاران، تصویربرداران و صدابرداران به این ظرافت‌ها توجه دقیق مى‌کنند.

صفت ۱ توصیف ۱
صفت ۲ توصیف ۲
صفت ۳ توصیف ۳
صفت ۴ توصیف ۴
صفت ۵ توصیف ۵
صفت ۶ توصیف ۶